Certifikáty a oprávnenia

       V sú?asnosti spolo?nos? HUDÁK spol. s.r.o. V ?aklove pracuje na vysokej úrovni a vlastní platné certifikáty a oprávnenia v oblasti:  
  • ISO 9001:2009 - Certifikovaný systém manažérstva kvality pod?a ISO 9001:2009 v oblasti vývoja a výroby valcovaných profilov, výroby oce?ových zárubní , trubkového lešenia, vzduchových brzdových valcov a strojárenských sú?iastok  preverený spolo?nos?ou SNAS – TÜV SÜD Slovakia

  • Certifikát solventnosti - vydaný certifika?ným orgánom vykonávajúcom certifikáciu a kontrolu plnenia podmienok Registra solventných firiem. 

  • Zvárania – Oprávnenie na zváranie dráhových vozidiel vydané Úradom pre reguláciu železni?nej dopravy v rozsahu prvej certifika?nej úrovne CL 1 pod?a  EN 15 085-2

  • Zvárania – Certifikát na zváranie ko?ajových vozidiel a ich ?asti v rozsahu certifika?nej úrovne CL 1 pod?a DIN EN 15 085 – 2 od spolo?nosti TÜV SÜD Industrie Service GmbH – Germany

  • Skúšania – Oprávnenie na nedeštruktívne skúšanie dráhových  vozidiel v rozsahu VT – 2   vydané Úradom pre reguláciu železni?nej dopravy

  • Oprávnenej výroby – Potvrdenie o odbornej spôsobilosti na výrobu a dodávku stúpa?iek a plošín pre nákladné vozne ZSSK Cargo vydané Železni?nou spolo?nos?ou CARGO Slovakia,a.s.

  • Požiadaviek na kvalitu – Potvrdenie o splnení požiadaviek na kvalitu subdodávate?ov zváraných ko?ajových vozidiel a ich dielov pod?a EN 15 085, vydané spolo?nos?ou Tatravagónka a.s. Poprad
certifikát solventnosti
Oprávnenie na nedeštruktívne skúšanie dráhových vozidiel
Oprávnenie na zváranie dráhových vozidiel
Certifikát  certifika?nej úrovne CL1
STN EN ISO 9001:2009 TUV SUD - SK